Copyright Tang Chi On CPA (Practising) www.johntangcpa.com. All Rights Reserved
核數 審計 報稅 核數報告 核數費用 公司核數 核數服務 Audit Auditing

鄧志安(執業)會計師 《香港執業會計師》
FCCA, CPA (Hong Kong)
TANG CHI ON CPA (PRACTISING)
香港九龍荔枝角永康街41號匯華工廈5樓503A室
Tel: (852) 3163 9238     Fax: (852) 3020 9848
Email: info@johntangcpa.com