Copyright Tang Chi On CPA (Practising) www.johntangcpa.com. All Rights Reserved
核數 審計 報稅 核數報告 核數費用 公司核數 核數服務 Audit Auditing
TANG CHI ON CPA (PRACTISING)
FCCA, CPA (Hong Kong)
鄧志安(執業)會計師 《香港執業會計師》
Rm 503A, 5/F, Wui Wah Fty Bldg, 41 Wing Hong St, Lai Chi Kok,
Kowloon, Hong Kong.          Email: info@johntangcpa.com
Tel: (852) 3163 9238           Fax: (852) 3020 9848